pl en

Nagrody przyznawane podczas III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Nagroda Pro Historia Polonorum jest przyznawana co pięć lat za najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym, dotyczącą historii Polski lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem związków Polski z tym regionem).  
 
Celem konkursu jest nie tylko wyróżnienie dorobku naukowego najwybitniejszych zagranicznych badaczy zajmujących się polską historią, ale również zachęcenie innych uczonych do podjęcia badań nad problematyką polskiej przeszłości. Jak wiadomo, nie tylko polscy emigranci, lecz także zagraniczni historycy wnosili zawsze i wnoszą nadal wiele nowego do wiedzy o dziejach Polski, odkrywając nieznane wcześniej źródła, ukazując polską historię z nowej perspektywy, a przede wszystkim promując naszą kulturę i historię w świecie.  
 
Zwycięzca konkursu otrzymuje Nagrodę Główną fundowaną przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz statuetkę Galla Anonima. W konkursie wręczana jest ponadto Nagroda Honorowa za całokształt twórczości naukowej poświęconej Polsce. Autorzy wyróżnieni mianowaniem do nagrody otrzymają pamiątkowe dyplomy. O wyborze laureatów decyduje specjalna Kapituła, której przewodzi Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jan Święch. Sekretarzem Kapituły jest prof. Maciej Salamon Nagroda i dyplomy będą wręczone w czasie inauguracji III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 11 października 2017 r.

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ustanowiona została w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta jedyna w Krakowie nagroda historyczna przyznawana jest corocznie w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności. Nagroda fundowana jest przez krakowskie Wydawnictwo Literackie.
Patronem nagrody jest prof. Henryk Wereszycki, znawca dziejów Polski, historii dyplomacji i monarchii habsburskiej, autor wielu dzieł fundamentalnych dla polskiej historiografii oraz prof. Wacław Felczak, uczony badający dzieje Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Węgier. Jego dorobek naukowy uznawano i ceniono tak w kraju, jak i za granicą.
Odbywający się corocznie pod patronatem tych znakomitych badaczy Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza po współczesność, które ukazały się w ostatnich 3 latach. Nagroda naprzemiennie w kolejnych edycjach przyznawana jest historykom polskim i zagranicznym. Prawo rekomendacji do Nagrody mają wyższe uczelnie, instytucje naukowe oraz wydawnictwa. Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody, po rozpatrzeniu prac nadesłanych na konkurs.

Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta, została reaktywowana w 2010 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego wraz z Zarządem Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepsze prace magisterskie z historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kultury, miast i wojskowości. Corocznie przyznaje się jedną, dwie lub trzy nagrody, fundowane przez Zarządy Główne PTH i TMH. W tym roku Nagroda zostanie uroczyście wręczona w Krakowie podczas III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Zwykle honoruje się nią w Warszawie.

III Congress of International Researchers of Polish HistoryII Congress of International Researchers of Polish History- GALLERY

II Congress of International Researchers of Polish History - WEBSITE